Privacyverklaring Verloskundige praktijk Korendijk
Algemeen

Privacy is een groot goed in de zorg.
Wij nemen de bescherming van gegevens die jij aan ons toevertrouwt serieus.
We leven de privacywetgeving na en gaan zorgvuldig om met de informatie die je ons verstrekt.
De AVG is een Europese verordening ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.
Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.
In onze verloskundigenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt.
Dit is noodzakelijk om je goede zorg te kunnen leveren en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

De plichten van de verloskundigenpraktijk

Wij zijn op basis van de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • We verwerken persoonsgegevens met als doel goede zorg te kunnen verlenen. Wij werken volgens de protocollen van het VSV Rotterdam Zuid. (Verloskundig Samenwerkingsverband).
 • We verwerken persoonsgegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.
 • We verwerken alleen het noodzakelijke. We vragen dus niet meer op dan wij echt nodig hebben.
 • We dragen persoonsgegevens alleen over aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor specifieke toestemming vereist is, vragen we die vooraf.
 • Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailing.
 • We zorgen er voor dat persoonsgegevens goed beveiligd worden tegen onbevoegde toegang. In geval van een datalek en wanneer er daardoor iets mis is gegaan met de persoonsgegevens, brengen we je daarvan op de hoogte.
 • We houden ons aan de wettelijk bepaalde bewaartermijnen. De WGBO vereist een bewaartermijn van in principe 15 jaar, tenzij langer bewaren noodzakelijk is.
 • Iedereen, (inclusief stagiaires, invallers, waarnemers) binnen onze praktijk, heeft geheimhoudingsplicht. Zij zullen vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens.

Bovenstaande geldt ook voor gegevens die we van derden ontvangen.

Geboortekaartjes

We vinden het leuk jullie geboortekaartjes te ontvangen, om deze vervolgens in de wachtruimte op de praktijk op te hangen. Door het toesturen van het geboortekaartje, geef je indirect toestemming deze op te hangen. Wil je dat liever niet, maak hier dan melding van.

Gebruik cookies

Wij maken geen gebruik van cookies.

Post

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet juist bezorgen van verstuurde post.

De rechten van jou als onze cliënte

Voor jou als cliënte gelden op basis van de AVG de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie of aanvulling van jouw persoonsgegevens.
 • Het recht om gegevens te vernietigen. Als wij dit doen kunnen we mogelijk niet langer goede en verantwoorde zorg verlenen. Daarnaast kunnen wij hier alleen aan voldoen als er geen wettelijke bepaling is die het bewaren van gegevens vereist.
 • Het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken. Wij kunnen dan mogelijk niet langer goede en verantwoorde zorg leveren.
 • Het recht op beperking van de verwerking in bepaalde gevallen. Wij bewaren de gegevens dan wel, maar gebruiken ze niet.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Je hebt recht op een kopie van het dossier. Het originele dossier zijn wij verplicht te bewaren.

Wanneer je aanspraak wilt maken op één van bovenstaande rechten, willen we je vragen om dat schriftelijk te doen door een mail te sturen aan onze praktijk.

Screening

Tijdens de zwangerschap en na de geboorte van het kind krijg je verschillende screeningsonderzoeken aangeboden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bloedonderzoek aan het begin van de zwangerschap, de 20 weken echo en de hielprik bij de baby.De gegevens hiervan worden opgenomen in verschillende landelijke informatiesystemen (bijvoorbeeld Peridos en Praeventis).
Door deel te nemen aan (een van) deze screeningen, ga je ermee akkoord dat jullie gegevens verwerkt worden.
Daarnaast worde gegevens van de zwangerschap en bevalling geregistreerd door de verloskundige en geanonimiseerd aangeleverd aan de Perinatale Registratie. Dit heeft als doel de zorg te verbeteren. De geanonimiseerde gegevens worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. De Perinatale Registratie wordt beheerd door Perined. (www.perined.nl)

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Oktober 2018

Verloskundigenpraktijk Korendijk
Marktveld 2
3264 AL Nieuw-Beijerland

Tel: 06-51469869
Spoed: 06-51469869
Mail: info@verloskundigen-korendijk.nl

Volg ons op